top of page

Eademeri, Monachi Cantuariensis

Sancti Anselmi Cantuariensis archiepiscopi, Opera nec non Eadmeri, monachi Cantuariensis historia novorum et alia opuscula

Eademeri, Monachi Cantuariensis

Referência completa

Eademeri, Monachi Cantuariensis. Sancti Anselmi Cantuariensis archiepiscopi, Opera nec non Eadmeri, monachi Cantuariensis historia novorum et alia opuscula. Paris: François Montalant, 1721.

bottom of page